Author Archive

Porażenie warrozą: dlaczego należy monitorować rodziny PRZED rozpoczęciem leczenia?

Posted by

DLACZEGO NALEŻY MONITOROWAĆ RODZINY, SKORO ZAWSZE PRZEPROWADZAM LECZENIE O TEJ SAMEJ PORZE ROKU, ZWYKLE POD KONIEC SEZONU?

Monitoring warrozy przed zakończeniem letniego leczenia jest prawdopodobnie najbardziej pomijaną czynnością wykonywaną przez pszczelarza. Wiedza na temat liczebności roztoczy przed leczeniem dostarczy Ci informacji o tym, jaka jest sytuacja w rodzinie pszczelej oraz czego możesz się spodziewać po zwalczaniu roztoczy. Dopiero monitoring po leczeniu ukazuje poziom skuteczności całego zabiegu.

OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA WARROZY

Aby ocenić skuteczność leczenia, należy zmierzyć liczebność Varroa destructor (V.d.) w ulach przed i po leczeniu.

Celem powinno być osiągnięcie wysokiej skuteczności leczenia, co najmniej 95%*,
co jest dobrym minimalnym oczekiwanym odsetkiem zabitych roztoczy w przypadku leczenia warrozy. Jeśli jednak początkowe porażenie roztoczami było zbyt duże (np. 10 000 roztoczy
na rodzinę), to na podstawie procentowej skuteczności powinniśmy oczekiwać,
że po zakończeniu leczenia w ulu nadal pozostanie duża liczba żywych roztoczy. Liczba ta jest wysoka, a pozostała w ulu populacja roztoczy nie gwarantuje pomyślnego przetrwania pszczół w okresie zimowli.

Ze względu na wysoką liczebność początkową roztoczy zabieg nie był wystarczająco skuteczny. Zabieg leczniczy spełnił swoją rolę, ale byłby bardziej skuteczny, gdyby początkowa liczebność roztoczy była niższa. Wysoka początkowa liczebność roztoczy przed rozpoczęciem leczenia (np. 5-6 roztoczy na 100 pszczół) wskazywałaby pszczelarzowi, że konieczny jest monitoring po leczeniu i ocena warunków w tym czasie. Dlatego nie możemy opierać naszej oceny wyłącznie na skuteczności leczenia, ale musimy również wziąć pod uwagę, że początkowa liczba roztoczy będzie odgrywać rolę w ostatecznej skuteczności. Monitorowanie
po leczeniu pomoże ocenić skuteczność leczenia.

Dlatego też duża liczebność roztoczy V.d. przed zabiegiem oraz monitoring po zabiegu mogą wskazywać, że w celu zwiększenia sukcesu przezimowania konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego zabiegu w miesiącach jesienno-zimowych (wraz z zimową przerwą bezczerwiową). Działania te pomagają w zapewnieniu odpowiednio niskiego poziomu inwazji roztoczy w okresie wiosennego przyrostu rodziny.

ROK Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ROZTOCZY I JEGO POTENCJALNE KONSEKWENCJE

Porażenie warrozą zmienia się z roku na rok. Obserwując poniższy wykres, można łatwo wywnioskować, że stały harmonogram leczenia nie będzie odpowiedni dla każdej pasieki. Dlatego też musimy dostosować naszą strategię leczenia do monitoringu roztoczy,
który przeprowadziliśmy w ciągu roku.

Zmiany liczebności roztoczy w tej samej pasiece we Francji – Alzacja w latach 2010-2014

Źródło: BALLIS A. (2015) Varroa infestation in Alsace, Przemówienie na Walnym Zgromadzeniu ADA Franche Comté. Regionalna Izba Rolnicza w Alzacji.

Próg 3200 do 4200 roztoczy warrozy został opisany w literaturze jako poziom porażenia
(w sezonie pszczelarskim), który prowadzi do strat ekonomicznych dla pszczelarza (niska produkcja i wysokie ryzyko śmiertelności).

Na wykresie można szybko zauważyć, że rok 2011 był szczególnie niebezpieczny, ponieważ przez większą część sezonu 74% rodzin znajdowało się powyżej progu ekonomicznego. Możemy zatem stwierdzić, że nie należy spodziewać się takiej samej liczby roztoczy V.d.
na koniec leczenia w 2011 roku, jak w pozostałych latach, ponieważ początkowe porażenie było znacznie większe. Jest to powód, dla którego zwalczanie roztoczy powinno być zawsze dostosowane do warunków panujących w danym roku, w danej pasiece. Łatwo zrozumieć,
że
praktyka „tylko jednego zabiegu na koniec sezonu” może nie być skuteczna. Każdy rok wykazuje znaczną zmienność, co świadczy o tym, że konieczne jest dostosowanie strategii
do wyników monitorowania liczebności roztoczy.

Dla przypomnienia, wpływ roztoczy V.d. nie ogranicza się do zdrowia rodziny,
ale ma również wpływ na wydajność. Badania przeprowadzone na miodzie lawendowym
na południu Francji** wykazały, że inwazja warrozy na poziomie 3% (9 roztoczy w próbie 300 pszczół) w trakcie sezonu obniżyła produkcję miodu średnio o 11 funtów (ok. 5 kg),
a w niektórych ulach nawet o 28 funtów (ok.12,5 kg).

Wiemy, że liczebność roztoczy może być różna nawet w jednej pasiece. W jednym ulu może znajdować się dziesięć razy więcej roztoczy V.d. niż w ulu najmniej zarażonym. Dlatego
w pasiekach z niewielką liczbą uli należy monitorować wszystkie ule. Ule z dużą liczbą roztoczy mogą być źródłem ponownych inwazji roztoczy po leczeniu i mogą zagrażać przetrwaniu innych rodzin w pasiece. Monitorowanie po zabiegu może wykazać,
że w przypadku niektórych rodzin pszczelich konieczne jest szybkie zastosowanie dodatkowego leczenia.

Zmienność porażenia w tej samej pasiece na koniec sezonu 2014

(rok o wysokim porażeniu) w Chaillac (Francja)

Źródło: Dane z pasieki Véto-pharma w 2014 r. w Chaillac (Francja) – całkowite średnie porażenie każdego ula zarejestrowane po 10-tygodniowym konwencjonalnym leczeniu warrozy, po którym przeprowadzono leczenie kontrolne.

Podsumowując:

 • Monitorowanie ilości roztoczy Varroa destructor jest niezbędne do oceny stopnia porażenia. (Monitorowanie porównawcze rok do roku oraz rodziny do rodziny).

Należy monitorować na początku sezonu i co najmniej 4 razy w ciągu roku.

 • Strategie leczenia muszą być dostosowane do inwazji roztoczy. Ten sam schemat leczenia może być skuteczny w poprzednich latach, ale może okazać
  się niewystarczający w następnym roku.
 • Skuteczność zabiegu należy oceniać poprzez monitorowanie PRZED zabiegiem
  i PO nim. Samo policzenie pozostałości roztoczy nie pozwala na dokładną ocenę skuteczności zabiegu.
 • Należy uważać na możliwość ponownego zarażenia, ponieważ w niektórych ulach przed zabiegiem może występować duże zarażenie – należy znać wyniki liczenia.

*Wytyczne dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych zwalczających parazytozę Varroa destructor u pszczół
(5.4. Ocena skuteczności)
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-veterinary-medicinal-products-controlling-varroa-destructor-parasitosis-bees-revision-1_en.pdf

**Referencje: Maisonnasse, et al., 2014. W badaniu przeprowadzonym przez INRA stwierdzono, że 3% porażenie Varroa obniża produkcję miodu o 11 funtów miodu lawendowego na przepływ, czyli aż o 28 funtów rocznie.

Więcej informacji o narzędziu do monitorowania porażenia roztoczem warrozy znajdziesz tutaj: https://www.vet-animal.pl/produkt/varroa-easycheck-latwy-szybki-monitoring-warrozy/

VarroMed® – lek do zwalczania warrozy – podsumowanie badań wykonanych przez naukowców ze stowarzyszenia COLOSS (Belgia, Słowenia, Włochy, Chorwacja) pod kątem skuteczności i toksyczności.

Posted by

EXCERPT OF THE ORIGINAL STUDY published in Appl. Sci. 2021, 11, 8564.
https://doi.org/10.3390/app11188564

 

 

 

https://www.mdpi.com/journal/applsci

Skuteczność i toksyczność preparatu VarroMed® stosowanego do zwalczania Varroa destructor w różnych porach roku i na różnych obszarach geograficznych

Maja Ivana Smodiš Škerl 1,*, Jorge Rivera-Gomis2 , Ivana Tlak Gajger 3, Jernej Bubnicˇ 1, Gabriela Talakic´3 , Giovanni Formato2, Alessandra Baggio4 , Franco Mutinelli 4, Wim Tollenaers5 , Dries Laget6 , Valeria Malagnini 7, Livia Zanotelli7 i Marco Pietropaoli2

Substancjami czynnymi leku VarroMed® są kwas mrówkowy (5 mg/ml) i kwas szczawiowy dwuwodny (44 mg/ml). Producent nie podaje konkretnego zakresu temperatury ani wilgotności otoczenia, w którym można stosować VarroMed®.

Oceniliśmy działanie leku VarroMed® we Włoszech (klimat umiarkowany kontynentalny/śródziemnomorski), w Słowenii
Chorwacji (klimat umiarkowanie ciepły i deszczowy kontynentalny) oraz w Belgii (klimat umiarkowany morski) w 2018 r.

Do każdej próby zorganizowano dwie grupy doświadczalne jednorodne pod względem siły i stopnia porażenia Varroa. W obu protokołach rodziny pszczele poddano działaniu preparatu VarroMed® (grupa leczona), podczas gdy drugą grupę pozostawiono bez leczenia (kontrola). Główne różnice między tymi dwoma protokołami polegały na braku czerwiu w protokole zimowym i jego obecności w protokole letnio-jesiennym, a także na czasie trwania leczenia wynikającym z liczby zastosowań preparatu VarroMed®. Zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie, zabiegi jesienią należy wykonywać w zależności od zmniejszającej się populacji kolonii, 3 do 5 razy w odstępie 6 dni. Zimą preparat należy stosować tylko raz, na początku okresu bez czerwiu i w ulach, w których występuje Varroa.

W celu oceny zmian siły rodziny pszczelej spowodowanych stosowaniem preparatu VarroMed®, bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu leczenia oceniano liczbę dorosłych pszczół i pokrycie czerwiu. Zgodnie z zaleceniami producenta, VarroMed® przed użyciem ogrzewano w temperaturze 25-35 C, wstrząsano i podawano między ramki ula całkowicie zajętymi przez pszczoły.

Jako zabieg uzupełniający polegający na zastosowaniu syntetycznych środków warrobójczych o różnym mechanizmie działania użyto produktów na bazie amitrazu i tau-fluwalinatu.

Skuteczność akarycydu VarroMed® zarejestrowana podczas letnio-jesiennych badań wahała się od 71,2% przy trzykrotnym zastosowaniu (Chorwacja) do maksymalnie 89,4% (Belgia) przy pięciokrotnym zastosowaniu.

Próba letnia: nie odnotowano statystycznie istotnych różnic między lokalizacjami, a liczbą zastosowanych zabiegów (trzy lub pięć) nie miała związku z naturalną liczebnością osypu roztoczy przed zabiegiem.

Próba zimowa: w rodzinach, w których stosowano VarroMed w okresie zimowym, przy braku czerwiu, odnotowana skuteczność waha się od 71,8% do 95,6%.

Nie zaobserwowano śmiertelności matki pszczelej ani objawów klinicznych innych chorób.

W czasie badań letnio-jesiennych średnie temperatury środowiska podczas zabiegów VarroMedu były następujące: 30,2 ± 2,5 ◦C w Chorwacji; 23,6 ± 1,3 ◦C we Włoszech; 15,6 ± 4,2 ◦C w Słowenii; 12,4 ± 2,7 ◦C w Belgii. Podczas prób zimowych odnotowano następujące średnie temperatury środowiska: 7,4 ± 3,4 ◦C i 6,4 ± 3,2 ◦C we Włoszech; 4,2 ± 4,6 ◦C w Chorwacji i 3,3 ± 2,6 ◦C
we Włoszech Levico.

Dyskusja

W naszym badaniu podawaliśmy preparat VarroMed® w kilku pasiekach o różnych warunkach klimatycznych. Średnie temperatury w pobliżu pasiek doświadczalnych w Chorwacji, Włoszech, Słowenii i Belgii wykazują wszechstronny zakres (30,2-12,4 C) tylko
w letnio-jesiennym okresie leczenia w 2018 roku. Nasze wyniki pokazują, że skuteczność leczenia VarroMed® wynosiła powyżej 70% i nie była wysoce zmienna, niezależnie od obecności czerwiu pszczoły miodnej i temperatury otoczenia. Kolonie były leczone w okresie bez czerwiu w okresie letnim (przy użyciu technik przerywania rozwoju czerwiu, takich jak umieszczanie matek w klatkach lub usuwanie czerwiu), a skuteczność w zwalczaniu roztoczy wynosiła od 48 do 89%.

Protokoły zabiegów przeciwko V. destructor mogą wymagać dość długiego czasu (ponad 40 dni), aby osiągnąć wysoką skuteczność akarycydu, zwłaszcza w rodzinach z czerwiem o wysokim poziomie porażenia. Próby terenowe przeprowadzono w rodzinach pszczelich o średnim stopniu porażenia, dlatego też zastosowane leczenie było odpowiednie. W pasiekach doświadczalnych skuteczność wynosiła od 71,2 do 89,3% przy stosowaniu leku w okresie letnio-jesiennym. Tlak Gajger i Sušec odnotowali jeszcze wyższą skuteczność (91,5%) w okresie letnim. W zabiegach zimowych opisanych w niniejszej pracy, ogólna skuteczność akarycydów wynosiła od 71,8 do 95,6%. Według raportu Europejskiej Agencji Leków skuteczność zimowego zabiegu z użyciem VarroMedu® wynosiła 88%. Poziom skuteczności leczenia preparatem VarroMed® w okresie letnio-jesiennym i zimowym uznano za wystarczający, co można potwierdzić na podstawie średniej liczby upadków roztoczy po klateczkowaniu matki i leczeniu uzupełniającym.

Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie kwasu szczawiowego w postaci leku z syropem cukrowym zwiększa skuteczność zwalczania roztoczy Varroa.

Biorąc pod uwagę aspekty toksyczności, oceniliśmy wpływ na siłę rodzin pszczelich po zastosowaniu leku VarroMed®. Stwierdziliśmy, że zmniejszenie liczby pszczół miodnych i czerwiu w ulach, w których stosowano lek, było bardzo niskie
lub nieistotne we wszystkich krajach i we wszystkich sezonach stosowania leku,
z wyjątkiem Belgii, gdzie w leczonych rodzinach zaobserwowano mniejszą liczbę pszczół miodnych, a niektóre z nich nawet padły. Stwierdzenie to można wyjaśnić brakiem idealnego połączenia temperatury (poniżej 15 C), leczenia (kilka zastosowań) i stanu rodzin pszczelich (zmniejszająca się populacja rodzin) w czasie badań terenowych.

Należy podkreślić, że z naszych danych wynika, że nie ma potrzeby przeprowadzania zabiegów w przypadku braku czerwiu (np. stosowania klatek dla matek), ponieważ w obu przypadkach (z czerwiem lub bez) zaobserwowano wysoką skuteczność leku. Zabiegi powtarzano kilkakrotnie, a czas trwania zabiegów obejmował okres dłuższy niż okres rozwoju robotnic od jaja do wylęgu.

Na koniec warto zauważyć, że producent VarroMedu® pozostawia pszczelarzom decyzję o zastosowaniu lub nie dodatkowego leczenia, w oparciu o poziom inwazji Varroa uzyskany po poprzednim leczeniu. Takie podejście do leczenia roztoczy Varroa, oparte na zintegrowanej ochronie przed szkodnikami (IPM), obejmuje wdrożenie dobrych praktyk pszczelarskich i edukację pszczelarzy
w celu osiągnięcia zrównoważonego i skutecznego pszczelarstwa.

Streszczenie

VarroMed® to „miękki akarycyd“ zarejestrowany dla pszczół miodnych na rynku Unii Europejskiej od 2017 r. do zwalczania Varroa destructor. Naukowcy biorący udział w projekcie byli partnerami z różnych krajów
w grupie zadaniowej ds. zwalczania warrozy stowarzyszenia COLOSS.

Naszym celem była ocena skuteczności działania (skuteczności akarycydu i toksycznego wpływu na pszczoły miodne) leku VarroMed® różnych warunkach klimatycznych.

Nasze wyniki w badanych pasiekach wykazały:

 1. skuteczność w zakresie od 71,2 do 89,3% w okresie letnio-jesiennym i od 71,8 do 95,6% w okresie zimowym,
 1. nie zaobserwowano toksycznego działania na pszczoły,
 2. zabieg można skutecznie stosować zarówno w rodzinach z czerwiem, jak i bez czerwiu.

 

Dlaczego stosowanie nielegalnych metod leczenia naraża pszczoły na niebezpieczeństwo?

Posted by

Każdego roku tysiące pszczelarzy stosuje preparaty do zwalczania Varroa destructor. Środki te oparte są na różnych substancjach czynnych (amitraz, kwas szczawiowy, tymol, kwas mrówkowy, flumetryna, itp.), działają w różny sposób (odparowywanie, kontakt, itp.), kinetykę (leczenie błyskawiczne lub długotrwałe) oraz formy aplikacji (polewanie, sublimacja, itp.). Często zapomina się jednak, że do zwalczania warrozy można stosować wyłącznie produkty będące produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Miód jest żywnością przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a konsumenci muszą mieć pewność, że żywność, którą spożywają, jest wolna od wszelkich szkodliwych substancji będących wynikiem, np. nieprawidłowo zastosowanego leczenia pszczół lub użyciem nielegalnych produktów. Pozostałości są prawdziwym problemem i tylko dopuszczone do obrotu leki weterynaryjne prawidłowo zastosowane mogą zagwarantować zgodność nieprzekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (Maximum Residue Levels, MRL), a także zgodność z normami bezpieczeństwa dla pszczół i pszczelarzy. W związku z tym leki weterynaryjne muszą sprostać szczególnym ograniczeniom i procesom związanym z ich statusem. Temat ten jest często pomijany.

Zacznijmy od podstaw: co to jest lek weterynaryjny?

Lek weterynaryjny to produkt oparty na składniku aktywnym, który otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od właściwych organów (krajowych agencji weterynaryjnych i/lub Europejskiej Agencji Leków [EMA]). Od rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu upływa kilka lat. W tym okresie przyszły posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu musi wykonać szereg czynności (poszukiwanie rzetelnego dostawcy substancji czynnej, badania in vitro, dane kliniczne [badania w warunkach terenowych]), aby dojść do etapu składania wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Aby uzyskać ostateczne pozwolenie, przyszły posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu musi udowodnić stabilność, skuteczność i bezpieczeństwo (brak szkodliwego działania) produktu. W tym celu należy złożyć wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zawierający dokumentację z licznymi badaniami. Proces rejestracji jest długi i kosztowny.

 • Badania skuteczności: lek musi wykazywać skuteczność na poziomie co najmniej 95% w przypadku leczenia pszczelarstwa konwencjonalnego i 90% w przypadku leczenia pszczelarstwa ekologicznego.
 • Badania toksyczności na gatunkach docelowych: korzyści z zastosowania leku muszą znacząco przewyższać ewentualne działania niepożądane (lek musi być skuteczny i bezpieczny dla pszczół).
 • Badania pozostałości: ponieważ produkty z ula są przeznaczone do spożycia przez ludzi, „MRL” (maksymalne limity lub poziomy pozostałości) zostały określone na poziomie europejskim1.
 • Dowód bezpieczeństwa dla użytkownika (pszczelarza) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.
 • Badania stabilności: forma użytkowa produktu musi być stabilna i spełniać minimalne wymagania dotyczące przechowywania i stabilności w czasie.

Po zakończeniu tych etapów agencja krajowa lub europejska zatwierdza Charakterystykę Produktu Leczniczego, która zawiera podsumowanie wszystkich cech leku (substancję czynną, instrukcję stosowania, środki ostrożności, działania niepożądane, itp.) oraz określa ramy jego stosowania (w szczególności dawkowanie, środki ostrożności i czas stosowania).

Co z okresem po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu?

Po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lek może być stosowany, ale jego bezpieczeństwo i skuteczność muszą być monitorowane przez cały okres stosowania.

Dlatego prawo UE wymaga od każdego podmiotu posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, właściwego organu krajowego i EMA prowadzenia systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w ramach współpracy między państwami członkowskimi UE, EMA i Komisją Europejską.

Stosowanie niedozwolonych metod leczenia

Po pierwsze, postawmy sprawę jasno. Leczenie warrozy produktem, który nie jest lekiem weterynaryjnym, jest nielegalne. Pszczelarze są odpowiedzialni za jakość sprzedawanego przez siebie miodu oraz za bezpieczeństwo spożycia miodu przez ludzi.

Stosując niedopuszczony do obrotu produkt do leczenia pszczół:

 • Łamiesz prawo!
 • Stwarzasz zagrożenie wprowadzenia do obrotu żywności, która może być niebezpieczna do spożycia przez ludzi.
 • Nie masz gwarancji, że produkt nie prowadzi do powstania pozostałości powyżej MRL.
 • Nie masz gwarancji, że produkt nie zaszkodzi pszczołom, czerwiu lub matkom pszczelim.
 • Nie wiesz, czy produkt nie podlega ograniczeniom temperaturowym podczas stosowania i czy w związku z tym nie zaszkodzi rodzinie pszczelej.
 • Nie wiesz, jak długo należy pozostawić produkt w ulu, w jakiej dawce/stężeniu należy go stosować w ulu, ani czy należy go stosować wielokrotnie, aby uzyskać wystarczającą skuteczność bez szkody dla rodziny pszczelej.
 • Nie wiadomo, czy i jak długo należy odczekać przed założeniem nadstawek w ulu.
 • Narażasz się na szkodliwe działanie produktu.
 • Stosując przypadkową dawkę produktu w zbyt wielu aplikacjach (co często ma miejsce w przypadku nielegalnych zabiegów), zwiększasz ryzyko zwiększenia odporności na daną substancję.

I tak dalej.

Ostatnią istotną kwestią jest jakość produktu, zwłaszcza gdy kupuje się gotowe produkty, które nie są zarejestrowane (na przykład gotowe paski szczawiowe z glicerolem, które są obecnie sprzedawane w Europie Środowo-Wschodniej). Produkcja preparatów przeciw warrozie nie jest procesem łatwym i nie może być prowadzona w dowolnym, przypadkowym zakładzie produkcyjnym. Zakład produkcyjny musi posiadać certyfikat GMP (Good Manufacturing Practices), który gwarantuje zgodność z dyrektywami europejskimi i normami jakościowymi. W istocie, wytwarzanie leku jest możliwe tylko w strukturach posiadających zezwolenie na produkcję farmaceutyczną. GMP to zasady i wytyczne, których należy przestrzegać przy produkcji leków przeznaczonych do stosowania u ludzi i w weterynarii. Podczas wytwarzania leku stosuje się te same standardy, niezależnie od tego, czy jest on przeznaczony do stosowania u ludzi, czy w weterynarii.

Oznacza to, że dla każdej partii, która zostanie wypuszczona na rynek, przeprowadza się kilka kontroli. Jeśli wystąpią odchylenia, produkt nie zostanie wprowadzony do obrotu. Procedura ta pozwala uniknąć sytuacji, w której na przykład na danym rynku sprzedawany byłby produkt zawierający mniejszą ilość substancji czynnej. Podczas produkcji leku weterynaryjnego stężenie substancji czynnej jest monitorowane dla każdej partii produktu.

Przyszłość leczenia roztoczy: badania nad nowymi substancjami

W jaki sposób w przyszłości będzie się zwalczać warrozę? Zdajemy sobie sprawę z pilnej potrzeby opracowania nowych substancji czynnych, które umożliwią trwałe zwalczanie warrozy i bezproblemową rotację zabiegów.

Aby to osiągnąć, Véto-pharma od wielu lat inwestuje w innowacje, a pięć lat temu stworzyła doświadczalną pasiekę wraz z laboratorium pszczelarskim, w którym realizowany jest jeden z głównych projektów innowacyjnych firmy: badania nad nowymi substancjami czynnymi do zwalczania warrozy. W tym celu zespół ds. innowacji opracował unikalną metodę przesiewową, która umożliwia ocenę składników aktywnych i identyfikację tych, które będą skuteczne w walce z warrozą i bezpieczne dla rodzin pszczelich. To niełatwe zadanie! Cząsteczki skuteczne w walce z warrozą, zarówno pochodzenia chemicznego, jak i organicznego, są często bardzo toksyczne dla pszczół. Szczególnie dotyczy to wielu olejków eterycznych, które osiągają optymalną skuteczność tylko przy stężeniach bardzo szkodliwych dla pszczół. Jest to kolejny powód, dla którego pszczelarze nie powinni samodzielnie testować w swoich ulach niedozwolonych produktów. Toksyczność dla pszczół miodnych może być bardzo trudna do przewidzenia.

W ciągu ostatnich lat oceniono 38 nowych cząsteczek, a niektóre z nich dały obiecujące wyniki. Cząsteczki te są obecnie poddawane ponownej ocenie i jeśli przejdą wszystkie testy (skuteczności, bezpieczeństwa, pozostałości), prawdopodobnie staną się nowymi metodami leczenia w przyszłości. Mamy nadzieję, że dzięki rejestracji nowych leków na bazie tych składników aktywnych zmniejszy się liczba nielegalnych metod leczenia, a szersza gama produktów będzie skuteczna, bezpieczna, łatwa w użyciu i dostępna.

Źródło informacji Veto-pharma. Aby dowiedzieć się więcej o Véto-pharmie, odwiedź stronę www.veto-pharma.eu

Druga edycja akcji “DOBRY START” wspierająca młodych Hodowców gołębi pocztowych

Posted by

Centrum Zdrowia Gołębi wspiera młodych Hodowców gołębi pocztowych w corocznej akcji.
Druga edycja akcji “DOBRY START” rozpoczyna się w dniu 09.04.2022!

Jeśli jesteś młodym Hodowcą gołębi pocztowych i chciałbyś skorzystać ze wsparcia Centrum Zdrowia Gołębi oraz nie ukończyłeś 21 lat zapoznaj się z Regulaminem i prześlij do nas wypełnioną Ankietę na adres gabinet@centrumzdrowiagolebi.pl

Ilość pakietów startowych jest ograniczona. Śledź postępy akcji na naszym profilu https://www.facebook.com/vet.animal.poland

ANKIETA DLA UCZESTNIKA AKCJI DOBRY START, 04.2022

REGULAMIN AKCJI DOBRY START, 04.2022

11.04.2022 – VI Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska z Cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa”

Posted by

🐝Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Pszczelarską z Cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa”, która w 2015 roku została zainicjowana przez dr. Bogdana Konopkę oraz firmę VET-ANIMAL. Wyjątkowe połączenie przedstawicieli środowiska pszczelarskiego z przedstawicielami organów weterynaryjnych oraz naukowcami sprawia, że podczas wydarzenia mają okazje spotkać się różne spojrzenia na Pszczelarstwo. Wydarzenie stanowi platformę do wymiany informacji i współpracy u podłoża której leży dobro pszczół🐝

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Zapraszamy!
Zespół VET-ANIMAL

Wspieramy młodych hodowców

Posted by

Akcja „DOBRY START” już się rozpoczęła! Centrum Zdrowia Gołębi wspiera młodych Hodowców gołębi pocztowych.
Zapoznaj się z Regulaminem i prześlij do nas wypełnioną Ankietę na adres gabinet@centrumzdrowiagolebi.pl
Ilość pakietów startowych jest ograniczona. Śledź postępy akcji na naszym profilu
https://www.facebook.com/vet.animal.poland

ANKIETA DLA UCZESTNIKA AKCJI DOBRY START, 02.2021

REGULAMIN AKCJI DOBRY START, 02.2021

Specjalny komunikat VET-ANIMAL dotyczący COVID-19 na dzień 20/03/2020

Posted by

Drogi Kliencie,

Mamy nadzieję, że trzymasz się zdrowo i bezpiecznie.

Chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jak VET-ANIMAL radzi sobie z bieżącą sytuacją z powodu koronawirusa i co się zmieniło.
Jest to trudny czas dla nas wszystkich i chcemy Cię zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i wytycznych lokalnych władz. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.

Na chwilę obecną działamy jak zwykle, a nasza obsługa klienta jest w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać wszystkie zamówienia i wysyłać je jak najszybciej. Na chwilę obecną nie mamy problemu z dostępnością towaru. Zabezpieczyliśmy się także na wypadek problemów logistycznych u naszych partnerów zagranicznych. Leki przeciwko warrozie, które znajdują się w dystrybucji VET-ANIMAL także są dostępne bez zagrożenia braków.

Różnica w naszej codziennej pracy polega na tym, że nie możemy spotkać się z Tobą zarówno w siedzibie VET-ANIMAL jak i w Twojej firmie. Jak wiesz, także wszystkie konferencje, targi oraz spotkania, które mieliśmy zaplanowane zostały odwołane. Liczymy na Twoją wyrozumiałość.

Nasi partnerzy logistyczni: GLS i Pharmalink (dostarczający produkty lecznicze weterynaryjne) dbają o to, abyś otrzymywał zamówienia jak zwykle. Możliwe są jednak opóźnienia dostaw towaru: z 24h do 72h. Pamiętaj, aby utrzymać bezpieczną odległość min. 1 m w czasie dostaw towaru dla Twojego i kurierów bezpieczeństwa.

Dziękujemy za cierpliwość i wsparcie. Od ponad 10 lat VET-ANIMAL jesteśmy dla Was na rynku. Bardziej niż kiedykolwiek staramy się spełnić Twoje oczekiwania, w tym szczególnym i niepewnym okresie.

Bądźmy bezpieczni i dbajmy o siebie.

Twój zespół VET-ANIMAL

Jesteśmy członkiem COLOSS

Posted by

VET-ANIMAL jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia COLOSS koncentrującego się na poprawie dobrostanu pszczół na poziomie globalnym.
https://coloss.org/

VET-ANIMAL is a member of an international COLOSS association that is focused on improving the well-being of bees at a global level.
https://coloss.org/

Relacja z 12. Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych

Posted by

Blisko 200 wystawców z 8 krajów, najszybsze i najpiękniejsze okazy gołębi pocztowych, czołówka polskich
i europejskich hodowców oraz lokalizacja wydarzenia niemal w centrum polskiego gołębiarstwa pocztowego – to czynniki składające się na sukces Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych EXPOGołębie 2020. Razem z targami odbyła się przygotowana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
69. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych, podczas której można było zobaczyć 40 reprezentacji i 1760 najlepszych gołębi w Polsce. Święto hodowców organizowane w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia co rok przyciąga do Sosnowca tysiące pasjonatów z Polski i zagranicy.

Expo Silesia od lat jest miejscem spotkań hodowców, których łączy wielopokoleniowa pasja. To właśnie tutaj mogą poznać i zakupić najwyżej jakości produkty i usługi. Dzięki szerokiej ofercie wystawców, zwiedzający EXPOGołębie mogli zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne w hodowli – od gołębnika
i jego wyposażenia, przez odżywki, leki, odpowiednią karmę oraz środki czystości. Nie zabrakło niezbędnych podczas sezonu lotowego systemów zegarowych oraz transportowych do przewozu gołębi pocztowych.
O odpowiedni poziom wiedzy hodowców zadbali przedstawiciele portali i czasopism, a pomocą i fachową radą służyli lekarze weterynarii oraz specjaliści zajmujący się opieką nad gołębiami. Targową ofertę uzupełniły producenci pucharów i trofeów, przedstawiciele wspólnych gołębników, a także producencie rozwiązań do obliczania wyników lotowych. Jednak najważniejszą i największą oraz najbardziej wyczekiwaną grupę wystawców stanowili hodowcy gołębi pocztowych z Polski, Belgii, Chin, Chorwacji, Czech, Holandii, Niemiec i Włoch.

Najważniejsze wydarzenie, podsumowujące sezon lotowy w Polsce, 69. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych, miała miejsce właśnie w Sosnowcu. Hodowla gołębi to wielkie emocje, towarzyszące sportowej rywalizacji. Spośród 1760 najlepszych gołębi z 40 reprezentacji sędziowie wybrali krajową reprezentację na Europejską Wystawę Gołębi Pocztowych w Brnie. W sobotę, 11 stycznia, uhonorowani zostali natomiast Mistrzowie Polski GMP i w Kategoriach, a także laureaci Mistrzostwa Polski „DERBY”. Wydarzenie każdego roku wyczekiwane jest przez kilkanaście tysięcy miłośników lotów z całymi rodzinami. Nagrody wręczono także za Lot Narodowy z Brukseli oraz hodowcom biorącym udział w konkursie Redakcji HGP.

EXPOGołębie to także wspaniała okazja do spotkań i podzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi posiadaczami tych niezwykłych ptaków. Podczas targów zaprosiliśmy hodowców na wydarzenie „Jak osiągnąć sukces w hodowli gołębi pocztowych? Tajemnice wybitnych hodowców z Team’u Centrum Zdrowia Gołębi” – spotkanie m.in. z Maciejem Włudzikiem, Marianem Wieczorkiem, Tomaszem Nawrotem, Rafałem Pasoniem i innymi. W czasie spotkania odbywały się konsultacje specjalistyczne z lek. wet. Mariuszem Krawczyńskim z Centrum Zdrowia Gołębi w zakresie zdrowotności gołębi. Kolejnym punktem programu była prezentacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które usprawniają prace związane
z obliczaniem wyników lotowych gołębi pocztowych, zorganizowana przez pana Stanisława Górskiego, redaktora naczelnego czasopisma „Poradnik Hodowcy”.

EXPOGołębie to najchętniej odwiedzane wydarzenie spośród organizowanych w sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym. To także jedno z największych wydarzeń pod względem ilości wystawców – co roku w targach gołębi pocztowych uczestniczy około 200 firm i hodowców. Nie bez powodu targi te mają rangę wydarzenia międzynarodowego – spośród wystawców niemal 35% przyjeżdża z zagranicy. Dzięki powyższym wskaźnikom, a także wysoce satysfakcjonującym wynikom deklarowanym przez wystawców, EXPOGołębie stały się najważniejszym wydarzeniem dla miłośników gołębi pocztowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji na stronie: www.expogolebie.pl .

Jesteśmy częścią RIGP!

Posted by

Miło nam poinformować, że zostaliśmy przyjęci do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
To dla nas prestiżowe wyróżnienie i mobilizacja do dalszego rozwoju, w tym do rozwijania działań eksportowych.
Zespół VET-ANIMAL.

Zgłoś swój temat!

Posted by

Pszczelarzu!

Chcesz mieć swój udział w wyborze tematu wykładu przedstawionego na Konferencji STALOWA PSZCZOŁA NIE ISTNIEJE W 2020 roku?

Zgłoś swoją propozycję i wygraj NAGRODĘ!

Jeśli masz pomysł na temat wykładu z zakresu chorób pszczół, który szczególnie Cię interesuje, przekaż nam swoją propozycję tematyki.

Jak można zgłosić temat?
– wysyłając wiadomość SMS na nr tel.: +48 600 473 376,
lub
– wysyłając e-mail: info@vet-animal.pl
lub
– listownie na adres: VET-ANIMAL, 83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 126.

Podaj temat wykładu oraz dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail lub adres pocztowy.

Autorzy 3 najciekawszych propozycji tematów otrzymają nagrody przydatne w każdej pasiece!

Ze zwycięzcami Akcji skontaktujemy się zgodnie z podanymi danymi: telefonicznie, e-mailem lub listownie.
Termin nadsyłania propozycji tematów upływa 30.11.2019 roku.

Jesteśmy dla Was! Zespół VET-ANIMAL

Administratorem danych osobowych w ramach RODO jest firma VET-ANIMAL z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 126, 83-200 Starogard Gdański. Dane przekazywane administratorowi wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby akcji „Zgłoś swój temat!”.

Ankieta – straty pszczół

Posted by

Pszczelarzu, chcesz mieć wkład w naukę? Wypełnij ankietę! Masz czas do 25 czerwca!
Zapraszamy do udziału w badaniach strat rodzin pszczelich poniesionych w trakcie zimowli 2018/2019.
Ankieta została opracowana przez dr n. wet. Annę Gajdę i dr hab. Grażynę Topolską z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ankietę można wypełnić pod adresem: https://www.bee-survey.com/index.php/816265?lang=pl

Relacja z V Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa

Posted by

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa”, którą współorganizowaliśmy wraz z Świętokrzyskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii – dr Bogdanem Konopką, Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych z Oddziału Świętokrzyskiego, Świętokrzyską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz Świętokrzyskim Związkiem Pszczelarzy w Kielcach za nami.

Na terenie centrum konferencyjnego Targów Kielce gościliśmy ponad 320 uczestników konferencji reprezentujących środowisko Inspekcji Weterynaryjnej, pszczelarzy i nauki. Głównym celem konferencji jest budowanie porozumienia pomiędzy tymi środowiskami.
Dziękujemy za pozytywne komentarze uczestników i zapraszamy za rok.

Robimy to dla Was!

Zespół VET-ANIMAL

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa” – 14 marca 2019 r. – Kielce

Posted by

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję z cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa”, która odbędzie się 14 marca 2019 w Kielcach. Konferencja skupia świat pszczelarski, nauki oraz weterynarii. Poprzednie edycje konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku tematyka wykładów okaże się dla Państwa interesująca. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Zapraszamy!
Zespół VET-ANIMAL

Pobierz zaproszenie

 

Nowy oddział Centrum Zdrowia Gołębi

Posted by

Sieć specjalistycznych gabinetów weterynaryjnych współpracujących z nami pod marką Centrum Zdrowia Gołębi powiększyła się o kolejny! Zapraszamy hodowców gołębi do gabinetu w Suchedniowie, gdzie lek. wet. Renata Zegadło świadczy profesjonalne usługi weterynaryjne.

Kontakt:

Centrum Zdrowia Gołębi – Oddział Suchedniów

lek. wet. Renata Zegadło Usługi weterynaryjne
Berezów 76 B, 26-130 Suchedniów
tel. 604 579 435
e-mail: renata76b@op.pl

Zapraszamy do Poznania na XXXVI Olimpiadę Gołębi Pocztowych!

Posted by

Będziemy dla Was na XXXVI Olimpiadzie Gołębi Pocztowych w Poznaniu – 25-27.01.2019r.
Zapraszamy na stoisko: HALA 8, STOISKO 30 oraz na wykłady!

26.01.2019 – sobota – godz. 14:00 – HALA 7, I PIĘTRO, SALA H:
„Problemy grzybicze w hodowli gołębi pocztowych i ptaków ozdobnych” – Tony Oranje (Holandia) – światowej klasy specjalista chorób gołębi, właściciel kliniki weterynaryjnej dla ptaków w Zelhem oraz firm Avimedical i Topet specjalizujących się w lekach i produktach dla gołębi.

„Kiedy stosować produkty ziołowe, a kiedy konieczny jest lek – czyli jak osiągnąć sukces lotowy” – lek. wet. Ryszard Chorąży, lek. wet. Mariusz Krawczyński, hodowca Maciej Włudzik.

Nowy oddział Centrum Zdrowia Pszczół

Posted by

Sieć specjalistycznych gabinetów weterynaryjnych współpracujących z nami pod marką Centrum Zdrowia Pszczół powiększyła się o kolejny! Zapraszamy pszczelarzy do gabinetu w Krośnie, gdzie dr n. wet. Paweł Rosenbeiger świadczy profesjonalne usługi dla pszczelarzy.

Kontakt:

Centrum Zdrowia Pszczół – Oddział Krosno

Gabinet Weterynaryjny „ALDO” lek. wet. Paweł Rosenbeiger
ul. ks. J. Popiełuszki 135, 38-400 Krosno
tel.: 606 619 096 e-mail: pabloros@o2.pl

Zapraszamy na XXXVI Olimpiadę Gołębi Pocztowych w Poznaniu – 25-27.01.2019

Posted by

Serdecznie zapraszamy na XXXVI Olimpiadę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 25-27 stycznia 2019 roku.

Stoisko Centrum Zdrowia Gołębi zlokalizowane będzie w hali nr 8.

Miło nam poinformować, iż Centrum Zdrowia Gołębi obejmie imprezę patronatem merytorycznym. W ramach współpracy z organizatorem Olimpiady odbędą się wykłady skierowane dla hodowców gołębi poprowadzone przez specjalistów Centrum Zdrowia Gołębi.

Szczegóły dotyczące wykładów już wkrótce.

Zespół VET-ANIMAL

Katalog Centrum Zdrowia Gołębi 2018

Posted by

Hodowco! W katalogu Centrum Zdrowia Gołębi poza ofertą na najwyższej jakości produkty profilaktyczne znajdziesz także programy stosowania.

Udanych lotów z Centrum Zdrowia Gołębi!

CALM-VET – Alternatywa dla odymiania podkurzaczem

Posted by

CALM-VET to ekologiczny sposób na uspokojenie rodziny pszczelej i wyrównanie zapachu w środowisku ulowym. Aplikacja ziołowych olejków eterycznych wpływa na węch u pszczół. Taka reakcja trwa kilkanaście minut, w sam raz na planowany przegląd, a następnie wszystko wraca do normy. Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.

IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa” – 15 lutego 2018 r. – Kielce

Posted by

Zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję z cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa”, która odbędzie się 15 lutego 2018 w Kielcach. Konferencja skupia świat pszczelarski, nauki oraz weterynarii. Poprzednie edycje konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku tematyka wykładów okaże się dla Państwa interesująca. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Zapraszamy!
Zespół VET-ANIMAL

Program konferencji

VET-ANIMAL obejmie patronatem merytorycznym EXPOGołębie w Sosnowcu

Posted by

Po raz kolejny VET-ANIMAL obejmie patronatem merytorycznym EXPOGołębie w Sosnowcu.

Zapraszamy na nasze stoisko nr 110 oraz 13 stycznia 2018 r. (sobota) na wykłady specjalistów Centrum Zdrowia Gołębi:
– godz. 13:30 – lek. wet. Mariusz Krawczyński: „Adenowiroza gołębi – nowe doniesienia terenowe”,
– godz. 14:30 – lek. wet. Ryszard Chorąży: „Wspomaganie lotów gołębi pocztowych z uwzględnieniem preparatów Centrum Zdrowia Gołębi”.

Pozdrawiamy:) Zespół Centrum Zdrowia Gołębi

Nowy oddział Centrum Zdrowia Gołębi w Nysie

Posted by

Sieć specjalistycznych gabinetów weterynaryjnych współpracujących z nami pod marką Centrum Zdrowia Gołębi powiększyła się o kolejny! Zapraszamy hodowców gołębi do gabinetu w Nysie (woj. opolskie), gdzie lek. wet. Emilia Maciuszek świadczy profesjonalne usługi dla hodowców.

Kontakt:
Centrum Zdrowia Gołębi – Oddział Nysa
Gabinet Weterynaryjny MILWET Emilia Maciuszek
ul. B. Krzywoustego 27/3U, 48-300 Nysa
tel. 698 675 926